Magyar Falu Program

 Kategória: Finanszírozás

A Magyar Falu Program egy olyan lehetőség, amellyel az 5000 fő alatti települések élhetnek.

A program célja a kis lélekszámú települések infrastrukturális fejlesztése és szolgáltatási portfóliójának bővítése, amely többek között magába foglalja a polgármesteri hivatal felújítását, az orvosi szolgálathoz kapcsolódó eszközbeszerzést, bölcsődék és óvodák építését vagy akár a helyi közösségi terek fejlesztését.

A program olyan lehetőséget nyújt, amelyet akár a nagyobb adóerő-képességű települések is kihasználhatnak, hiszen az önerő mértéke nem játszik döntő szerepet a támogatások megítélésekor.

A Goodwill Consulting az alábbi területekre felosztott pályázati kiírásban segíthet:

Orvosi szolgáltatások fejlesztése:

Az orvosi szolgáltatások fejlesztésébe tartozik az orvoslakások létesítése, amelyre 2019 első negyedévében nyújthatók be támogatási kérelmek. A pályázatokra a támogatási kérelemek 2019. május 26-tól benyújthatóak, egészen május 27-ig.

Az orvosi rendelők felújítására, bővítésére is van lehetőség, erre maximum 30 millió forint igényelhető, abban  az esetben is támogatható, ha az épület többfunkciós. Többfunkciós építménynek tekintjük azokat az intézményeket, ahol háziorvosi, fogorvosi, védőnői vagy gyermekorvosi szolgáltatások közül minimum kettő található.

Továbbá az orvosi eszközpark modernizációja is része a programnak, ebben az esetben 3 millió forint is felhasználható. Ide sorolandó az új bútorzat vétele, illetve a mindennapi orvosi feladatok ellátásához szükségek eszközök beszerzése is. Abban az esetben, ha az adott egészségügyi alapellátáson felül még egyéb szakirányú ellátási formához szükséges eszközöket is szeretne az adott település beszerezni, a támogatási összeg 5 millió forintnak felel meg.

Nemzeti és helyi identitástudat erősítése önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények bevonásával

A program lehetőséget teremt a települések nemzeti és helyi identitástudatának erősítésére, és ehhez támogatást nyújt a már meglévő épületek felújítására, korszerűsítésére, új építmények létesítésére, közösségszervező programok finanszírozásához, a programszervező személy foglalkoztatásához, illetve eszközbeszerzéshez és működési költségekhez.

Az első célterület esetében a már meglévő közösségi és kulturális építmények tereinek felújítása és korszerűsítése, valamint új épületek létesítése a cél, amelyre legfeljebb 15 millió forint támogatást igényelhetnek az önkormányzatok. Felújításnak minősülnek azok az intézkedések, melynek során a fűtésrendszer, a világítási rendszerek illetve az info- és telekommunikációs rendszerek korszerűsítésen esnek át.

A közösségi célú helyiségekben megvalósuló kül- és beltéri programok szervezése, ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés és működési költségek támogatása során a maximálisan igényelhető összeg 5 millió forint, amelyből azok a programok finanszírozhatóak, melyek a helyi közösségi életet élénkítik. A szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programok, az egészségmegőrző és prevenciós programok, a kézműves és  népművészeti foglalkozások, illetve a helyi kulturális agrárium, közösségi kert gondozása is része a programnak.

A második célterület a programszervezés és a programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés, illetve az utánuk járó működési költségek. A közösségi programoknak erős közösség-összekovácsoló ereje van a településeken, éppen ezért akár 5 millió forinttal támogathatják ezt az területet.

A harmadik célterület a közösségszervező személy bértmogatása. A helyi önkormányzatok leterheltsége miatt a program lehetőséget nyújt egy közösségszervező személy foglalkoztatására, aki a fent említett kulturális programokért felel. Ebben az esetben a támogatás mértéke megfelel az egy éves garantált bérminimum összegének megfelelő bér és járulékok költségének, amely 2 971 800 forintot jelent.

A pályázat ezen része 2019. április 27-ig benyújtható!

Kisgyermeknevelő intézmények

A bölcsődék újranyitására, illetve a férőhelyhiánnyal küszködő intézmények bővítésére pályázhatnak az önkormányzatok, valamint lehetőség van egyéb ingatlan bölcsődévé alakítására is, erre maximum 100 millió forintot, de férőhelyenként maximum 4 millió forintot szánhat a pályázó. Mini bölcsőde esetén a maximálisan igényelhető összeg 50 millió forint.

Új bölcsőde épület építésére is kérhetnek támogatást az önkormányzatok, ebben az esetben 100 millió, de férőhelyenként maximum 8 millió forintot igényelhetnek.

Kisgyermeknevelő intézmények közé soroljuk még az óvodákat, amelyek esetében az újranyitásra, felújításra 100 millió forintot, építésre 100 millió forintot, óvoda-bölcsőde többcélú intézmény létrehozására szintén 100 millió forintot, valamint felújításra férőhelybővítés nélkül 30 millió forintot igényelhetnek az önkormányzatok. Kiemelendő, hogy csak azokon a településeken támogatott új óvoda épület építése, amely nem rendelkezik ilyesfajta intézménnyel. Az óvodai udvar és sportpálya megújítása is része a programnak, ezekre is pályázhatnak a települések. Az óvodai játszótudvar kialakítása, felújítása és korszerűsítése, udvari akadálymentesítés, kötelező parkolóhelyek biztosítása, valamint  az ezekkel járó projekt végrehajtási költségek számolhatók el a legfelejebb 5 millió forintnyi elnyert támogatásban. Az óvodai sportpálya kialakítása során egy 8×16 méteres rekortán borításő, többfunkciós sportpálya kiépítésére igényelhetnek összeget az önkormányzatok.

Helyi közösségi terek fejlesztése a történelmi egyházak bevonásával

A használaton kívüli egyházi épületek restaurálására is van lehetőség maximum 15 millió forint értékhatárig, amely magába foglalja a használaton kívüli plébániák és parkókiák felújítását, illetve a használaton kívüli egyházi közösségi terek, gyülekezeti házak és imaházak korszerűsítését és bővítését. Elsődleges cél ezekben az esetekben az akadálymentesítést magukba foglalkó fejlesztések, valamint az energiahatékonyság növelése.

Közösségi célú egyházi oktatási, szociális, közösségépítő táborokra, kiállításokra, egyéb programokra, eszközbeszerzésre és működési költségek támogatására összesen 5 millió forintig pályázhatnak az önkormányzatok.

A feladatok ellátására alkalmazható egyházi közösségszervező személy, akinek fizetése a garantált bérminimum járulékokkal növelt összegéig téríthető meg, amely 2 971 800 forint értékhatárig szémolható el.

A pályázat ezen része 2019. április 25-ig benyújtható!

Belterületi utak

A települések úthálózat fejlesztését is támogatja a Magyar Falu Program, amelyben az utak felújítására, illetve szilárd útburkolattal való ellátására 30 millió forintig van lehetőség pályázni. Az úthoz tartozó járdák felújításához szükséges eszközökre és anyagokra 5 millió forintos támogatási összeg igényelhető, amelybe beletartoznak az előkészítési tevékenységek, a fejleszteni kívánt útszakasz műtárgyainak felújítása, illetve az út tartozékainak fejlújítása. Azokra az eszközökre és munkagépekre, amelyek közvetlenül kerülnek felhasználásra az út- illetve járdaépítéshez, 15 millió forintig kerülhetnek megtérítésre.

Falubusz program

A falubusz program keretein belül nyílik lehetőség az önkormányzatoknak olyan segítséget nyújtani a gyermekeknek, illetve az idős lakosoknak, amellyel megkönnyíthetik a mindennapi teendőik elvégzését. A helyi közigazgatási szerv 12,5 millió forint értékben vásárolhat autóbuszt, amellyel a falu lakosságának segíthet a mindennapi teendők elvégzésében. Cél az új falubuszok beszerzése és üzembe helyezése falu‐ és tanyagondnoki szolgáltatást üzemeltető települések részére, akik korábban támogatás keretében még nem szereztek be falubuszt, valamint a falugondnoki szolgálat esetében a lélekszáma 2019. január 1‐én nem haladja meg az 600 főt., a tanyagondnoki szolgálat esetében a lélekszáma 2019. január 1‐jén nem haladja meg a 400 főt. Lehetőség van még a már meglévő falubuszok cseréjére is, abban az esetben, ha a gépjármű kora meghaladja a 6 évet, illetve az amortizációs határérték feletti futásteljesítménnyel rendelkezik, azaz több, mint 160 ezer kilómétert tett meg.

Polgármesteri hivatal

A polgármesteri hivatalok felújítására is van lehetőség, akár közös hivatallal rendelkeznek, akár különálló közigazgatási szervként. A program részeként nem csak felújítani, hanem átépíteni, bútorcserére, korszerűsítésre és energetikai hatékonyságnövelésre is fordítható a támogatási összeg, amely körönkormányzatok esetében 50 millió, egyéni önkormányzat esetében 30 millió forint lehet.

Temetőfejlesztés

Temetőfejlesztéshez tartozik a ravatalozó felújítása, bővítése illetve létesítése, erre 30 millió forint számolható el, egyéb temetőfejlesztésre 5 millió forintos költségkeretből gazdálkodhatnak a települések. Ide sorolható a temetőhöz kapcsolódó épületek külső és belső felújítása, mint például a kápolnáé, az illemhelyeké, vagy bármilyen külön kiszolgáló építményé, valamint urnafal kialakítására, a temetőben található közlekedési utak kiépítésére, temető bekerítésére és a temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítására pályázhatnak a települések.

Szolgálati lakás program

Az orvoslakás program keretein belül az 5000 fő alatti települések számára lehetőség nyílik olyan lakások kialakítására, a kiválasztott tervrajzok alapján, amely nagyban hozzájárul a megfelelő egészségügyi szolgáltatásszínvonal megtartásához. Új épület kialakítására abban az esetben van lehetőség, ha a településen található orvosi praxis már több, mint 6 hónapja betöltetlen. A pályázat 2019. április 26-tól benyújtható, a támogatás alsó és felső határa nem került meghatározásra.

Egyéb közfeladatot ellátó személy számára kialakított szolgálati lakás lértesítése is lehetségessé válik a program során. Az önkormányzatok által bérbe adott szolgálati lakások felújítására, bővítésére illetve új épület építésére felhasználható összeg 30 millió forintig számolható el.

Amennyiben úgy érzi, településének szüksége lenne a fent említett területek fejlesztésére, az alábbi adatlap kitöltésével jelezheti igényét kollégáink felé:

 

Engedje, hogy segíthessünk településének kivirágoztatásában!

Goodwill Consulting Kft.

Legutóbbi cikkek
kedvezo-kamatozasu-hiteleknapelem